HỎI ĐÁP

Chúng tôi có được bảo vệ thông tin?
Mọi thông tin về các thí sinh sẽ được bảo mật sẽ không có bên thứ ba nào được cung cấp thông tin thí sinh trừ khi có sự cho phép của thì sinh

Chúng tôi có được bảo vệ thông tin?
Mọi thông tin về các thí sinh sẽ được bảo mật sẽ không có bên thứ ba nào được cung cấp thông tin thí sinh trừ khi có sự cho phép của thì sinh

Chúng tôi có được bảo vệ thông tin?
Mọi thông tin về các thí sinh sẽ được bảo mật sẽ không có bên thứ ba nào được cung cấp thông tin thí sinh trừ khi có sự cho phép của thì sinh

Chúng tôi có được bảo vệ thông tin?
Mọi thông tin về các thí sinh sẽ được bảo mật sẽ không có bên thứ ba nào được cung cấp thông tin thí sinh trừ khi có sự cho phép của thì sinh